География

Влажност


Влагата е наличието на водна пара, възникваща в атмосферата от евапотранспирация, която възниква както върху течни, така и върху растителни повърхности.

Ние измерваме влажността на въздуха с хигрометри / hygrographs.


Хигрограф, използван за запис на относителна влажност

Абсолютна влажност

Това е количеството водна пара в атмосферата във всеки даден момент.

Относителна влажност

Това е връзката между абсолютната влажност на въздуха и неговата точка на насищане (това е границата, чрез която атмосферата може да увеличи количеството водна пара. Когато се достигне, казваме, че въздухът е наситен; колкото по-висока е температурата, т.е. колкото по-голямо количество водна пара може да съдържа въздухът, а оттам и по-високата точка на насищане). Измерва се като процент.


Мъглата е най-видимият ефект от влажността на въздуха.


Видео: Датчик за влажност на почвата (Септември 2021).