География

Икономически дейности


Източници на енергия

На нашата планета откриваме различни видове източници на енергия. Тези източници могат да бъдат възобновяеми или изчерпаеми.

Слънчевата и вятърната енергия (получена от ветровете), например, са част от неизчерпаемите енергийни източници.

За разлика от тях изкопаемите горива (получени от нефт и въглища) имат ограничено количество на нашата планета и могат да приключат, ако няма рационално потребление.


Добив на нефт - Традиционно източник на източник на ресурси

Традиционните източници на енергия са изчерпаеми (повечето от тях). Това води до необходимостта от намиране на алтернативни модели, които допринасят за световното производство.

Традиционни шрифтове Алтернативни източници
водноелектрическа биомаса
въглища слънчев
ядрен Вятърна мощност
масло алкохол
газ геотермална
дърва за горене морски

Ето някои данни за използването на енергийни източници в Бразилия и по света.


Обяснителна схема на световното потребление на енергия от енергиен източник


Сравнителна енергийна матрица - в световен мащаб (2005) и Бразилия (2007)

Сега ще изучим следните видове енергия:

- хидравлична мощност
- изкопаема енергия
- слънчева енергия
- Енергия от биомаса
- вятърна енергия
- ядрена енергия
- Геотермална енергия
- Гравитационна енергия

List of site sources >>>


Видео: "Nottingham Trent University" стана партньор на Икономически университет - Варна (Януари 2022).